Norsk Svenska

Användarvillkor


Villkor for användning av ConnectID och associerade tjänster

Utgåva 2.0, 11.08.2016

Introduktion

Dessa villkor gäller för registrering och användning av Mediaconnects inloggnings- och betalningslösning (“ConnectID”) och den tjänsten eller de tjänsterna du använder.

Nyttjande av tjänsten kräver att du är inloggad. ConnectID ger enkel och säker inloggning och möjlighet till betalning mellan olika nättjänster. Efter att ha skapat en ConnectID användare kan du enkelt logga in med samma användarnamn och lösenord på en mängd olika nättjänster. ConnectID levereras av Mediaconnect AS.

För användning av de enskilda tjänsterna gäller avtalsvillkoren mellan dig och leverantören av tjänsten (“Leverantören”) och du ansvarar själv för att sätta dig in i vilka villkor som gäller. För mer information om villkoren se webbplatsen för tjänsten.


Registrering

Vid registrering av ConnectID skapar du ett personligt konto. All information du lämnar i förbindelse med registreringen måste vara korrekt och du är själv ansvarig för att hålla din personliga information aktuell. Kontot är personligt och för privat bruk och det är inte tillåtet att dela kontot med andra.

Du kan också registrera dig och logga dig in på en tjänst via Facebook eller Google. Om du registrerar dig genom sociala medier kommer det att skapas en ConnectID konto till dig med den e-postadress du är registrerad med på dessa medier. Annan tillgänglig information kan också komma att samlas ock kopplas till ditt ConnectID konto.

Personuppgifter i din användarprofil kan senare bli automatiskt uppdaterade med information som du registrerar när du använder dig av en tjänst som är kopplad till ConnectID (adressändringer etc). När du loggar in på en tjänst med ditt ConnectID konto kommer denna tjänsten att få tillgång till den information som är registrerad i ConnectID.

Du måste själv välja lösenord och detta skall vara unikt och särskiljande Du ansvarar själv för att ditt användarnamn och ditt lösenord förvaras på ett säkert sätt och att uppgifterna inte lämnas ut till obehöriga. Du är också själv ansvarig för alla inköp och transaktioner som görs via ditt användarkonto. Vid misstanke om missbruk av konton, kan du bli ombedd att ändra ditt lösenord.

Mediaconnect och leverantörer av tillhörande tjänster kan också vid misstanke om användning som bryter mot detta avtal stänga tillgången till ConnectID och tjänsten, eller vidta andra åtgärder för att förhindra missbruk. Mediaconnect kommer i sådana fall att försöka meddela dig utan onödigt dröjsmål.


Betalning

Ditt ConnectID konto kan användas för att betala för att få tillgång till varor och tjänster som kräver betalning. Mediaconnect använder sig av tredjepartsleverantör(er) för att genomföra betalningstransaktioner. När du gör ett köp med ConnectID kommer dina kortuppgifter lagras säkert och krypterat hos en av vår(a) leverantör(er) av betalningstjänster. ConnectID kommer bara att spara anonyma uppgifter om betalningsinformationen. Betalningsuppgifter blir bara delade med tredjepart, inklusive betalningsleverantör där det är nödvändigt att för att få genomfört betalningstransaktioner.


Leverantörens ansvar

ConnectID erbjuds som den är (as is) och utan någon form för garanti för tillgänglighet eller kvalitet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, men avbrott eller störningar kan uppstå som en føljd av underhåll och uppdateringar, eller omständigheter utanför leverantörens kontroll. Indirekta förluster, inklusive förluster på grund av avbrott i verksamheten och förlust av data kan inte åberopas.


Varaktighet och uppsägning

Detta avtalt löper tills det sägs upp av endera parten.

Uppsägning av ConnectID kan tidigast träda i kraft från den tidpunkt samtliga tjänster är uppsagda. Förbetalda belopp kommer i ett sådant fall inte att återbetalas. Om någon av tjänsterna har fast avtalsperiod, kan leverantören begära betalning för återstoden av perioden.

Vid uppsägning kommer Mediaconnect att kunna inaktivera kontot under en period innan det raderas helt, detta för att data skall kunna återställas om du av misstag har sagt upp eller ångrar dig. Trots detta är det ingen garanti att sådan återsällning kan ske.


Missbruk

Mediaconnect kan utan fövarning och med omedelbar verkan stänga eller avbryta din tillgång till ConnectID om det avslöjas eller finns misstanke om att ConnectID används i strid med detta avtal, inklusive avsett användningssätt, eventuella särskilda villkor för enskilda tjänster, lagar, föreskrifter och allmänna accepterade normer för användning.

Om du bryter mot villkoren i dessa villkor kan du bli ersättningsansvarig för förlust och kostnader du påför Mediaconnect. Leverantören kan häva avtalet om du gör dig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Obehörig användning av ConnectID betraktas som ett väsentligt brott. Vid hävning kan Mediaconnect omedelbart stänga din tillgång till ConnectID utan förvarning och utan skyldighet til återbetalning av eventuell förskottsbetalning för de enskilda tjänsterna.


Immaterialrätt

Allt material som rör ConnectID, inklusive varumärken, programkod, text, bilder och annat tillhör Mediaconnect eller dess licensgivare. Du har inte rätt att använda sådant matrial på annat sätt än det som är avtalat med Mediaconnect genom detta avtal.


Förändringar

Mediaconnect har rätt att ändra villkoren för ConnectID, samt förändra tjänstens innehåll och funktionalitet.

Vid betydande förändringar till det sämre för dig, kommer du att få rimlig förvarning om detta, såvida ändringen inte måste genomföras för att uppfylla ett lagkrav eller skyldigheter gentemot tredje part.

Vid sådana förändringar kan du säga upp avtalet med verkan från den dagen ändringen träder i kraft. Om du fortsätter att använda ConnectID efter att förändringen har trätt i kraft anses du ha godkänt ändringen.

Dessa villkor kommer att bli uppdateras från tid till annan och vi kommer att meddela dig om förändringarna kräver ett nytt samtycke från dig.


Överlåtelse

Mediaconnect har rätt att överlåta detta avtal, helt eller delvis, inklusive deras kundförhållande med dig, till tredje man i samband med överföring av ConnectID och tillhörande verksamhet. Eventuell överlåtelse i enlighet med denna klausul medför inte någon överföring av din kundrelation som användare med ConnectIDs associerade tjänster.


Tillämplig lag och tvistelösning

Detta avtal regleras av norsk lag. Eventuella tvister som parterna inte kan lösa i godo skall lämnas in till Oslo tingsrätt för beslut om inte annat är tillåtet enligt lag.