Norsk Svenska English

Användarvillkor


Villkor for användning av ConnectID och associerade tjänster

Utgåva 4.0, 08.11.2021

Inledning

Dessa Användarvillkor gäller för registrering och användning av Mediaconnect AS (“Mediaconnect”) inloggnings- och betalningslösning (“ConnectID” eller “Tjänst”).

ConnectID ger enkel och säker inloggning och betalning för en mängd olika onlinetjänster. När du har skapat ett ConnectID-användarkonto kan du enkelt logga in med samma användarnamn och lösenord på de olika webbtjänsterna.

För användning av de enskilda onlinetjänsterna gäller avtalsvillkoren mellan dig och leverantören av den enskilda webbtjänsten och du är ensamt ansvarig för att sätta dig in i villkoren för den enskilda webbtjänsten.


Registrering

När du registrerar dig i ConnectID skapar du ett personligt konto. Du kommer att få en kod via SMS eller e-post vid första registreringen så att vi kan verifiera att du är innehavare av det angivna numret/adressen. All information du lämnar i samband med registreringen måste vara korrekt och du ansvarar för att hålla dina personuppgifter uppdaterade. Kontot är för personligt och privat bruk och det är inte tillåtet att överföra kontot till andra, eller låta andra dela eller använda ditt konto.

Du kan välja att både registrera ett ConnectID-konto och senare logga in på en tjänst, baserat på en befintlig profil, i externa tjänster som Facebook, Google eller Apple. Om du registrerar dig med sådana externa tjänster skapas ett ConnectID-konto åt dig med den e-postadress du är registrerad med på dessa tjänster. Endast den e-postadress du har i den externa tjänsten lagras i ditt ConnectID-konto.

Information i din användarprofil kan senare uppdateras automatiskt med information som du registrerar med hjälp av en tjänst som är associerad med ConnectID (adressändringar etc.). När du loggar in på en webbtjänst med ditt ConnectID-konto kommer den tjänsten att kunna komma åt informationen som är registrerad i din ConnectID-användarprofil.

Du måste välja ditt eget lösenord och detta måste vara unikt och distinkt. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord lagras på ett tillfredsställande sätt och att informationen inte är känd för obehöriga personer. Du ansvarar också för alla köp och transaktioner som görs via ditt användarkonto. Vid misstänkt missbruk av kontot kan du bli ombedd att ändra ditt lösenord. Mediaconnect och anslutna leverantörer av onlinetjänster kan också, om de misstänks använda ConnectID som bryter mot användarvillkoren, blockera åtkomst till ConnectID och onlinetjänsten, eller vidta andra åtgärder för att förhindra missbruk. I sådana fall kommer Mediaconnect att försöka meddela dig utan onödigt dröjsmål.


Betalning

Ditt ConnectID-konto kan användas för att betala för åtkomst till onlinetjänster och tillhörande varor och tjänster som kräver betalning. Mediaconnect använder tredjepartsleverantörer för att genomföra betalningstransaktioner.

När du gör ett köp med ConnectID lagras dina kortuppgifter säkert och krypterat med en av våra betaltjänstleverantörer. ConnectID lagrar endast anonymiserad information om betalningsinformationen. Betalningsinformation kommer endast att delas med tredje part, inklusive betalningsleverantören, om det är nödvändigt för att genomföra betalningstransaktioner.


Mediaconnects ansvar

ConnectID erbjuds som det är (”as is”) och utan någon garanti för tillgänglighet eller kvalitet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, men uppehåll eller avbrott kan uppstå för underhåll och vid uppdateringar, eller omständigheter utanför Mediaconnects kontroll. Indirekta förluster, inklusive förluster till följd av avbrott eller förlust av uppgifter, kan inte åberopas. Mediaconnect ansvarar inte för användarens handlingar när användaren är inloggad på onlinetjänster. Mer information om Mediaconnects behandling av personuppgifter finns under Behandling av personuppgifter.


Användarens ansvar

Användaren är skyldig att inte agera i strid med dessa Användarvillkor, användarvillkoren för onlinetjänsterna samt tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterade standarder för användning. Sådant beteende anses vara en överträdelse enligt beskrivningen i avsnittet om avtalsbrott nedan.


Varaktighet och uppsägning

Detta avtal löper tillsvidare, tills det sägs upp av någon av parterna.

När ConnectID avslutas har du inte längre tillgång till onlinetjänster som kräver inloggning utan att skapa ett nytt ConnectID-konto. Förskottsbetalningar i dessa fall återbetalas inte. Om någon av onlinetjänsterna har en fast avtalsperiod kan leverantören av onlinetjänster ta ut en avgift för den återstående delen av avtalsperioden.

Om du vill avsluta din användning av ConnectID, och ta bort ditt ConnectID-konto, kan du skicka ett e-postmeddelande till dpo@mediaconnect.no. Observera att du inte längre kommer att kunna logga in för att få tillgång till de olika onlinetjänsterna.


Avtalsbrott

Mediaconnect kan utan föregående meddelande och med omedelbar verkan stänga eller avbryta din åtkomst till ConnectID om det avslöjas eller misstänks att ConnectID används i strid med detta avtal, inklusive det förmodade användningssättet, eventuella särskilda villkor för enskilda tjänster, lagar, förordningar och allmänt accepterade standarder för användning.

Om du bryter mot villkoren i dessa användarvillkor kan du vara ansvarig för eventuella förluster och kostnader som du åsamkar Mediaconnect. Leverantören kan säga upp avtalet om du väsentligt bryter mot villkoren. Obehörig användning av ConnectID anses vara ett grovt avtalsbrott. Vid avstängning kan Mediaconnect blockera din åtkomst till ConnectID omedelbart och utan föregående meddelande och utan skyldighet att återbetala eventuell förskottsbetalning för de enskilda onlinetjänsterna.


Immateriella rättigheter

Allt material som rör ConnectID, inklusive varumärken, programkod, text, bilder och annat material tillhör Mediaconnect eller dess licensgivare. Du får inte använda sådant material på något annat sätt än vad som följer av dessa Användarvillkor.


Ändringar

Mediaconnect har rätt att göra ändringar i ConnectID-villkoren samt ändringar i tjänstens innehåll och funktionalitet. I händelse av väsentliga ändringar som kan vara ogynnsamma för dig kommer du att få skälig information om detta, såvida inte ändringen måste genomföras för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller skyldigheter gentemot tredje part.

I händelse av sådana ändringar kan du säga upp avtalet från och med den dag ändringen träder i kraft. Om du fortsätter att använda ConnectID efter att ändringen har trätt i kraft anses du ha accepterat ändringen.

Dessa villkor kommer att uppdateras från tid till annan och vi kommer att meddela dig om ändringarna kräver ett nytt samtycke ifrån dig.


Överlåtelse

Mediaconnect har rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal, inklusive dess kundrelation med dig, till tredje part som en del av överföringen av ConnectID och dess tillhörande verksamhet. Eventuell överföring enligt detta avsnitt innebär inte någon överlåtelse av din kundrelation som användare av ConnectID-länkade onlinetjänster.


Lagval och tvistlösning

Dessa Användarvillkor regleras av norsk lag. Eventuella tvister som parterna inte kan lösa själva ska lämnas in till Oslo tingsrätt för beslut om inte annat föreskrivs i tvingande lag.