Norsk Svenska

Brukervilkår


Vilkår for bruk av ConnectID og tilknyttede tjenester

Versjon 2.0, 11.08.2016

Innledning

Disse vilkårene gjelder for registrering og bruk av Mediaconnects påloggings- og betalingsløsning (“ConnectID”) og den eller de tjenesten(e) du bruker (“Tjenesten”).

Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. ConnectID gir enkel og sikker innlogging og mulighet for betaling på tvers av ulike nettjenester. Etter å ha opprettet en ConnectID brukerkonto kan du enkelt logge inn med samme brukernavn og passord på en rekke nettjenester. ConnectID leveres av Mediaconnect AS.

For bruk av de enkelte Tjenestene gjelder avtalevilkårene mellom deg og leverandøren av Tjenesten (“Leverandøren”), og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene. For mer informasjon om vilkårene, se nettstedet for Tjenesten.


Registrering

Ved registrering i ConnectID oppretter du en personlig konto. All informasjon du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekt og du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert til enhver tid. Kontoen er for din personlige og private bruk og det er ikke tillatt å overdra kontoen til andre, eller la andre dele eller bruke din konto.

Du kan også registrere deg og logge inn på en tjeneste via Facebook eller Google. Dersom du registrerer deg ved hjelp av slike sosiale tjenester vil det opprettes en ConnectID-konto til deg med den e-posten du er registrert med på disse tjenestene. Annen tilgjengelig informasjon vil også kunne hentes, og tilknyttes til din ConnectID-konto. Personlige opplysninger i din brukerprofil vil senere kunne bli automatisk oppdatert med informasjon som du registrerer ved bruk av en tjeneste tilknyttet ConnectID (adresseendringer m.v.). Når du logger inn på en tjeneste med din ConnectID-konto vil denne tjenesten få tilgang til den informasjon som er registrert i ConnectID.

Du må selv velge passord og dette må være unikt og særpreget. Du er ansvarlig for at ditt brukernavn og passord oppbevares på en betryggende måte og at opplysningene ikke blir kjent for uvedkommende. Du er også ansvarlig for alle kjøp og transaksjoner som gjøres gjennom din brukerkonto. Ved mistanke om misbruk av kontoen, kan du bli bedt om å endre passord. Mediaconnect og leverandører av tilknyttede Tjenester kan også ved mistanke om bruk av Tjenesten, som bryter denne avtalen, stenge tilgang til ConnectID og Tjenesten, eller treffe andre tiltak for å hindre misbruk. Mediaconnect vil i slike tilfelle søke å varsle deg uten ugrunnet opphold.


Betaling

Din ConnectID-konto kan benyttes til å betale for tilgang til Tjenester og varer som krever betaling. Mediaconnect benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Når du gjennomfører et kjøp med ConnectID vil dine kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. ConnectID vil kun lagre anonymisert opplysninger om betalingsinformasjonen. Betalingsinformasjon vil bare deles med tredjepart, herunder betalingsleverandør, der det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner.


Leverandørens ansvar

ConnectID tilbys som den er («as is») og uten noen form for garanti for tilgjengelighet eller kvalitet. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.


Varighet og oppsigelse

Denne avtalen løper til den sies opp av en av partene.

Oppsigelse av ConnectID kan tidligst skje fra det tidspunkt samtlige Tjenester er sagt opp. Forhåndsbetalte beløp vil i et slikt tilfelle ikke bli refundert. Dersom noen av Tjenestene har fast avtaleperiode, kan Leverandøren kreve betalt for den resterende delen av avtaleperioden.

Ved oppsigelse vil Mediaconnect kunne deaktivere kontoen i en periode før den slettes endelig, slik at opplysningene kan gjenopprettes dersom oppsigelsen har skjedd ved en feil eller du angrer deg. Det gis likevel ingen garanti for at slik gjenoppretting kan skje.


Mislighold

Mediaconnect kan uten varsel og med umiddelbar virkning stenge eller suspendere din tilgang til ConnectID dersom det avdekkes eller er mistanke om at ConnectID benyttes i strid med denne avtalen, herunder forutsatt bruksmåte, eventuelle særskilte vilkår for enkelttjenester, lover, forskrifter, og alminnelig aksepterte normer for bruk.

Hvis du bryter betingelsene i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Mediaconnect. Leverandøren kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene. Uautorisert bruk av ConnectID anses som vesentlig mislighold. Ved heving kan Mediaconnect stenge din tilgang til ConnectID umiddelbart og uten forvarsel og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling for de enkelte Tjenestene.


Immaterielle rettigheter

Alt materiale vedrørende ConnectID, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Mediaconnect eller dets lisensgivere. Du har ikke rett til å bruke slikt materiale på annen måte enn slik som avtalt med Mediaconnect gjennom denne avtalen.


Endringer

Mediaconnect har rett til å gjøre endringer vilkårene for ConnectID, samt endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli gitt rimelig varsel om dette, med mindre endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart.

Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke ConnectID etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen, og vi vil varsle deg dersom endringene krever et nytt samtykke fra deg.


Overdragelse

Mediaconnect har rett til å overdra denne avtalen helt eller delvis, herunder sitt kundeforhold til deg, til tredjepart som ledd i overføring av ConnectID og tilhørende virksomhet. Eventuell overdragelse i henhold til dette punktet innebærer ingen overdragelse av ditt kundeforhold som bruker av ConnectID-tilknyttede tjenester.


Lovvalg og tvisteløsning

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter som partene ikke løser i minnelighet skal forelegges Oslo tingrett til avgjørelse med mindre annet følger av ufravikelig lov.