Norsk Svenska English

Brukervilkår


Vilkår for bruk av ConnectID og tilknyttede tjenester

Versjon 4.0, 08.11.2021

Innledning

Disse Brukervilkårene gjelder for registrering og bruk av Mediaconnect AS (“Mediaconnect”) sin påloggings- og betalingsløsning (“ConnectID” eller “Tjenesten”).

ConnectID gir enkel og sikker innlogging og mulighet for betaling for en rekke ulike nettjenester. Etter å ha opprettet en ConnectID-brukerkonto kan du enkelt logge inn med samme brukernavn og passord på de ulike nettjenestene.

For bruk av de enkelte nettjenestene gjelder avtalevilkårene mellom deg og leverandøren av den enkelte nettjeneste, og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene for den enkelte nettjeneste.


Registrering

Ved registrering i ConnectID oppretter du en personlig konto. Du vil få tilsendt en kode per SMS eller e-post ved førstegangsregistrering slik at vi kan verifisere at du er innehaver av oppgitt nummer/adresse. All informasjon du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekt og du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert til enhver tid. Kontoen er for din personlige og private bruk og det er ikke tillatt å overdra kontoen til andre, eller la andre dele eller bruke din konto.

Du kan velge å både registrere en ConnectID-konto og senere å logge inn på en tjeneste basert på en eksisterende profil i eksterne tjenester som Facebook, Google, Apple eller Vipps. Dersom du registrerer deg ved hjelp av slike eksterne tjenester, vil det opprettes en ConnectID-konto til deg med den e-postadressen du er registrert med på disse tjenestene. Det er kun den e-postadressen du har i den eksterne tjenesten som blir lagret på din ConnectID-konto, bortsett fra for Vipps, der også ditt mobilnummer, navn og postadresser vil bli lagret.

Opplysninger i din brukerprofil vil senere kunne bli automatisk oppdatert med informasjon som du registrerer ved bruk av en tjeneste tilknyttet ConnectID (adresseendringer m.v.). Når du logger inn på en nettjeneste med din ConnectID-konto vil denne tjenesten få tilgang til den informasjon som er registrert i ConnectID-brukerprofil.

Du må selv velge passord og dette må være unikt og særpreget. Du er ansvarlig for at ditt brukernavn og passord oppbevares på en betryggende måte og at opplysningene ikke blir kjent for uvedkommende. Du er også ansvarlig for alle kjøp og transaksjoner som gjøres gjennom din brukerkonto. Ved mistanke om misbruk av kontoen, kan du bli bedt om å endre passord. Mediaconnect og leverandører av tilknyttede nettjenester kan også ved mistanke om bruk av ConnectID, som bryter med disse Brukervilkårene, stenge tilgang til ConnectID og nettjenesten, eller treffe andre tiltak for å hindre misbruk. Mediaconnect vil i slike tilfelle søke å varsle deg uten ugrunnet opphold.


Betaling

Din ConnectID-konto kan benyttes til å betale for tilgang til nettjenester og tilknyttede varer og tjenester som krever betaling. Mediaconnect benytter tredjepartsleverandører til å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Når du gjennomfører et kjøp med ConnectID vil dine kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av våre leverandører av betalingstjenester. ConnectID vil kun lagre anonymisert opplysninger om betalingsinformasjonen. Betalingsinformasjon vil bare deles med tredjepart, herunder betalingsleverandør, der det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner.


Mediaconnects ansvar

ConnectID tilbys som den er («as is») og uten noen form for garanti for tilgjengelighet eller kvalitet. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Mediaconnects kontroll. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende. Mediaconnect er ikke ansvarlig for handlingene til brukeren når vedkommende bruker er pålogget nettjenester. For nærmere informasjon om Mediaconnects behandling av personopplysninger, se personvernerklæringen.


Brukerens ansvar

Brukeren plikter å ikke opptre i strid med disse Brukervilkårene, brukervilkårene for nettjenestene, samt gjeldende lover, forskrifter og alminnelig aksepterte normer for bruk. Slik opptreden anses som mislighold som beskrevet i punktet om mislighold nedenfor.


Varighet og oppsigelse

Denne avtalen løper til den sies opp av en av partene.

Ved oppsigelse av ConnectID, vil du ikke lenger ha tilgang til nettjenester som krever innlogging uten at du oppretter en ny ConnectID-konto. Forhåndsbetalte beløp vil i et slikt tilfelle ikke bli refundert. Dersom noen av nettjenestene har fast avtaleperiode, kan leverandøren av nettjenesten kreve betalt for den resterende delen av avtaleperioden.

Dersom du ønsker å avslutte bruken av ConnectID, og slette din ConnectID-konto, kan du sende en epost til dpo@mediaconnect.no. Vær oppmerksom på at du da ikke lenger vil kunne logge inn for å få tilgang til de ulike nettjenestene.


Mislighold

Mediaconnect kan uten varsel og med umiddelbar virkning stenge eller suspendere din tilgang til ConnectID dersom det avdekkes eller er mistanke om at ConnectID benyttes i strid med denne avtalen, herunder forutsatt bruksmåte, eventuelle særskilte vilkår for enkelttjenester, lover, forskrifter og alminnelig aksepterte normer for bruk.

Hvis du bryter betingelsene i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Mediaconnect. Leverandøren kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene. Uautorisert bruk av ConnectID anses som vesentlig mislighold. Ved heving kan Mediaconnect stenge din tilgang til ConnectID umiddelbart og uten forvarsel og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling for de enkelte nettjenestene.


Immaterielle rettigheter

Alt materiale vedrørende ConnectID, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Mediaconnect eller dets lisensgivere. Du har ikke rett til å bruke slikt materiale på annen måte enn det som følger av disse Brukervilkårene.


Endringer

Mediaconnect har rett til å gjøre endringer i vilkårene for ConnectID, samt endringer i tjenestens innhold og funksjonalitet. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli gitt rimelig varsel om dette, med mindre endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart.

Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke ConnectID etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen, og vi vil varsle deg dersom endringene krever et nytt samtykke fra deg.


Overdragelse

Mediaconnect har rett til å overdra denne avtalen helt eller delvis, herunder sitt kundeforhold til deg, til tredjepart som ledd i overføring av ConnectID og tilhørende virksomhet. Eventuell overdragelse i henhold til dette punktet innebærer ingen overdragelse av ditt kundeforhold som bruker av ConnectID-tilknyttede nettjenester.


Lovvalg og tvisteløsning

Disse Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter som partene ikke løser i minnelighet, skal forelegges Oslo tingrett til avgjørelse med mindre annet følger av ufravikelig lov.